Razpis

Razpis

Razpisni pogoji

1. Osnovni podatki o natečaju

1.1 Organizator natečaja je podjetje Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič, s.p. v imenu Vinskega univerzuma (v nadaljevanju organizator). Partner pri organizaciji natečaja je Lidl Slovenija d.o.o. k.d. (v nadaljevanju Lidl Slovenija).

1.2 Natečaj za Mladi vinar Slovenije bo potekal v sodelovanju s povabljenimi mladimi vinarji, ki jih bosta organizator in partner natečaja predhodno pozvala k sodelovanju. Razpis je objavljen na spletni strani www.mladivinar.si. Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

1.3. Natečaj bo potekal od 10. septembra 2020 (odprtje prijav) do 16. decembra 2020 (razglasitev zmagovalca). Rok za prijavo za sodelovanje v natečaju je 30. oktober 2020. Prijavo sodelujoči vinarji opravijo preko spletne strani www.mladivinar.si. Ob prijavi morajo sodelujoči mladi vinarji oddati tudi kratek življenjepis in opis kleti (obvezno v Wordovem dokumentu, do 5.000 znakov, dodatno priložijo tudi svoje in fotografije vinograda in kleti)

2. Sodelujoči na natečaju

2.1 Za sodelovanje na natečaju veljajo le omejitve, določene v teh razpisnih pogojih natečaja.

2.2 Zgornja omejitev starosti vinarjev, ki lahko sodelujejo v natečaju, je 35 let.

2.3 S prijavo na natečaj se šteje, da se je sodelujoči seznanil z vsemi pravili natečaja in se z njimi strinja.

2.4 S prijavo na natečaj prek spletne prijavnice se prijavitelji strinjajo, da bodo zagotovili svojo razpoložljivost za potrebe promocijskih aktivnosti natečaja Mladi vinar Slovenije, ki obsegajo izjave ali intervjuje za medije, prisotnost na naprej dogovorjenih dogodkih in fotografiranje. Obenem zagotavljajo svojo prisotnost na Slovenskem festivalu vin v novembru 2020 in na dogodku Vinski univerzum v decembru 2020. Zgolj izkazane utemeljene izredne okoliščine (npr. bolezen) so opravičljiv razlog za neprisotnost.

2.5 Z izpolnjeno spletno prijavnico prijavitelj prostovoljno daje izrecno privolitev, da lahko organizator in partner natečaja vpisane osebne podatke obdelujeta v zbirki osebnih podatkov za namen izvedbe natečaja ter obveščanja udeležencev v okviru natečaja Mladi vinar Slovenije. Podatki se hranijo do zaključka natečaja. Posameznik lahko privoli tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen statistične obdelave, segmentacije, vabil na dogodke in seminarje ter anketiranje. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev s posredovanjem prošnje na elektronsko sporočilo info@vinskiuniverzum.com.

2.6 Stroške, ki so povezani z udeležbo na natečaju Mladi vinar Slovenije, nosijo sodelujoči sami (stroški prevozov, malic, ipd).

3. Potek natečaja

3.1 Natečaj bo potekal od 10. septembra 2020, ko se odprejo prijave za sodelovanje, do 16. decembra 2020, ko bo potekala razglasitev zmagovalca natečaja na Vinskem univerzumu in predstavitev vin na festivalu.

3.2 Sodelujoči mladi vinarji se na natečaju pomerijo z avtorskimi vini v treh kategorijah:

  • mirno rdeče vino (suho in polsuho) in
  • mirno belo vino (polsuho in suho)
  • peneče vino.

Sodelujoči lahko v prvih dveh kategorijah oddajo vina naslednjih letnikov: 2017, 2018 in 2019, v kategoriji »peneča vina« pa letniki niso določeni oz. niso omejitev.

3.3 Vsak sodelujoči mladi vinar lahko prijavi največ eno (1) avtorsko vino v posamezni kategoriji. Skupno lahko na razpis prijavi največ tri (3) vina.

3.4 Sodelujoči vinarji ne smejo prijavljati vin, ki so že sodelovala na ocenjevanjih v dosedanjih projektih Lidlov mladi vinar.

3.5 Sodelujoči vinar mora imeti na zalogi najmanj 800 buteljk vina (0,75 l), ki ga prijavlja na natečaj. Vino mora biti v buteljkah, opremljeno z lastno etiketo, ki vsebuje vse informacije o vinu, skladno s slovensko zakonodajo na področju pridelave in prodaje vin. V primeru zmage (prejemnik naziva – Mladi vinar Slovenije 2020) bo zmagovalni vinar deležen odkupa navedene količine vina (minimalno 800 buteljk) s strani družbe Lidl Slovenija.

3.6 Sodelujoči vinarji morajo ob oddaji avtorskih vin v ocenjevanje na natečaju predložiti tudi predlog ponudbe o odkupni/nabavni ceni posameznega vina (cena na buteljko).

3.7 Za potrebe ocenjevanja vina morajo sodelujoči mladi vinarji oddati 3 buteljke posameznega vina. Obenem mladi vinarji oddajo tudi opis vina na eni tipkani strani (v dokumentu Word).

Vzorce za ocenjevanje vinarji oddajo osebno na sedežu podjetja Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, kjer jih bodo sprejemali do ponedeljka,  26. oktobra 2020, do petka, 30. oktobra 2020, med 8.00 in 16.00. uro, v petek pa med 8.00 in 15.00 uro. Vzorce se odda skupaj z izpolnjenim prevzemnim listom (prevzemni list se nahaja v nadaljevanju razpisa). Vsako oddano vino posamezne kategorije mora imeti svoj prevzemni list. Steklenice morajo biti opremljene z etiketo, ki vsebuje vse informacije o vinu, skladno s slovensko zakonodajo na področju pridelave in prodaje vin.  Oddajo vzorcev je treba najaviti na telefonsko številko 041 620 696.

Vzorce skupaj z izpolnjenimi prevzemnimi listi mladi vinarji lahko pošljejo tudi po pošti na naslov Radomir Stojanovič, s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, s pripisom “Mladi vinar Slovenije – ocenjevanje”.

3.8 Vsi sodelujoči na natečaju Mladi vinar Slovenije 2020 bodo deležni posebnih ugodnosti pri nastopu na festivalu Vinski univerzum (popust v višini 25 %). Finalisti bodo deležni 100% popusta pri nastopu na festivalu Vinski Univerzum. Oboje zagotavlja organizator.

3.9 Vsi prijavljeni se bodo lahko udeležili brezplačnega enodnevnega izobraževalno marketinškega dogodka Akademija za perspektivne mlade vinarje, ki ga bo partner projekta, podjetje Lidl Slovenija, pripravil v drugi polovici oktobra.

4. Ocenjevanje vin

4.1 Vsa ob roku oddana vina bo ocenila ocenjevalna komisija. Ocenjevanje bo predvidoma potekalo v prvi polovici novembra 2020.

4.2. Komisija za ocenjevanje vin bo sestavljena iz strokovnjakov s področja vinarstva in vinogradništva ter članov organizatorja in partnerja.

4.3. Ocenjevanje bo potekalo v vseh treh kategorijah po 100-točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS). Za samo izvedbo ocenjevanja bo organizator pripravil poseben pravilnik.  

4.4 Strokovna komisija bo razglasila po tri finaliste v posamezni kategoriji (rdeče vino, belo vino in peneče vino) – skupaj 9 finalnih vin, ki bodo na ocenjevanju prejeli najvišje število točk. Končna ocena vina in izbor devetih finalistov (tri v kategoriji rdeče vino, tri v kategoriji belo vino in tri v kategoriji peneče vino) bo podana na podlagi dodatnih kriterijev, ki med drugim vključujejo tudi zanimivost izdelka za siceršnji Lidlov vinski portfelj, zanimivost za potencialne kupce ter samega trgovca ter morebitne posebnosti v nabavi. Izmed 9 finalistov bo na podlagi strokovne ocene komisija za ocenjevanje razglasila zmagovalca posamezne kategorije, ki postane superfinalist.

4.5 Zmagovalec natečaja, ki prejme naziv Mladi vinar Slovenije 2020, je izbran med 3 superfinaliste, in sicer v kombinaciji glasov strokovne žirije in glasu ljudstva v razmerju 80:20. Glasovanje ljudstva bo izvedeno na posebni stojnici »superfinalistov« na Slovenskem festivalu vin 2020. V primeru, da zaradi objektivnih razlogov ali višje sile ali zaradi COVID-19 razmer dogodek ne bo izveden oziroma bo odpadel ali glasovanje na dogodku ne bo izvedljivo, organizator in Lidl Slovenija najdeta drugačno možnost pridobivanja glasov ljudstva.

4.6. V primeru, da se izbrani vinar uvrsti med finaliste oz. superfinaliste in želi umakniti svojo udeležbo na natečaju, mora to pisno sporočiti na info@vinskiuniverzum.com v roku 3 dni od obvestila o uvrstitvi med finaliste oz. superfinaliste.

4.7 Z zmagovalcem natečaja bo podjetje Lidl Slovenija sklenilo promocijsko konsignacijsko pogodbo, v kateri bodo natančno opredeljeni pogoji odkupa in prodaje. Zmagovalec natečaja mora zagotoviti najmanj 800 buteljk posameznega vina, kar je že pogoj za sodelovanje v natečaju.

4.8 Zmagovalec natečaja mora, predvidoma v januarju 2021, dostaviti vino (na svoje stroške) na dogovorjen naslov. Natančen datum dostave in naslov za dostavo bosta partnerja projekta zmagovalcu sporočila naknadno.

4.9 Podjetje Lidl Slovenija bo poskrbelo za distribucijo in promocijo zmagovalnega vina (izdelava označitve (obešanke) za buteljke, distribucija v trgovinah Lidla Slovenija, oprema na prodajnem mestu, objava v letaku in na spletni strani Lidla Slovenija ter prek drugih trženjsko komunikacijskih kanalov).

4.10 Na dogodku Vinski Univerzum bo med tremi superfinalistov razglašen absolutni zmagovalec. Datum slavnostne razglasitve je 16. december 2020. V primeru, da zaradi objektivnih razlogov ali višje sile dogodka ne bo mogoče izvesti 16. decembra, bosta partnerja projekta superfinalistom sporočila nadomestni termin slavnostne razglasitve zmagovalca.

4.11 Organizator si pridružuje pravico, da v primeru nedoseganja zahtevanih kriterijev ocenjevanja nagrad ne podeli.

5. Nagrade

5.1 Partner projekta, podjetje Lidl Slovenija, bo podelil naslednje nagrade:

  • vsak finalist bo prejel Lidlovo vrednostno kartico v višini 40 EUR;
  • vsi superfinalisti bodo kot nagrado prejeli Lidlovo vrednostno kartico v višini 200 EUR;
  • absolutni zmagovalec natečaja bo prejel naziv »Mladi vinar Slovenije 2020« in bo deležen odkupa dogovorjenih količin, prijavljenih na natečaj (minimalno 800 buteljk) ter enoletne umestitve v trgovine Lidla Slovenija

5.2 Nagrajence bosta organizator in partner projekta o prejeti nagradi obvestila tudi pisno in sicer najpozneje v roku 5 delovnih dni po razglasitvi rezultatov. Pri tem jih bo za potrebe izročitve nagrade pozval k oddaji podrobnejših podatkov za prevzem nagrade.

5.3 Organizator in partner bosta nagrajencem posredovala:

  • vprašalnik o osebnih podatkih,
  • obrazec z izjavo o soglašanju s prevzemom nagrade.

Zgoraj navedena obrazca morajo nagrajenci izpolniti in podpisati ter posredovati na naslov Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič, s.p., Likozarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana, oz. na elektronski naslov info@vinskiuniverzum.com najkasneje 5 dni po obvestilu o nagradi.

5.4 Pravice do prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.5 Organizator in partner bosta za nagrajence obračunala in plačala morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade, skladno z zakonodajo. Osnova za obračun dohodnine je vrednost podarjenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.6 Nagrajenci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

5.7 V primeru odpovedi udeležbe na natečaju se udeležencem ne povrne morebitnih stroškov, nastalih v povezavi z udeležbo na natečaju.

6. Izključitev odgovornosti

Vsi vinarji, ki se prijavijo na natečaj, sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator in partnerji natečaja niso odgovorni za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja na natečaju. Organizator in partnerji natečaja so odgovorni samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena.