Razpis

Razpis

Lidlov mladi vinar 2017

VZHAJAJOČE VINARSKE ZVEZDE

RAZPISNI POGOJI

 

 1. Osnovni podatki o projektu

1.1 Organizator projekta je LIDL Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju organizator). Partner pri organizaciji projekta je Slovenski festival vin.

1.2 Projekt bo potekal v sodelovanju s povabljenimi mladimi vinarji, ki jih bosta organizator in partner predhodno pozvala k sodelovanju. Razpis bo obenem objavljen tudi na spletni strani Slovenskega festivala vin in na spletni strani www.mladivinar.si. Nanj se lahko prijavijo vsi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

1.3. Projekt bo potekal od 30. junija 2017 (odprtje prijav) do 17. novembra 2017 (razglasitev zmagovalca). Rok za prijavo je 8. september 2017. Prijavo sodelujoči vinarji opravijo preko spletne strani www.mladivinar.si. Ob prijavi morajo sodelujoči mladi vinarji oddati tudi kratek življenjepis in opis kleti (okvirno do 5.000 znakov, dodatno lahko priložijo tudi fotografije vinograda, kleti ipd. – do 10 fotografij).

 1. Sodelujoči

2.1 Za sodelovanje veljajo le omejitve, določene v teh razpisnih pogojih projekta.

2.2 Razpis bo objavljen na spletni strani www.mladivinar.si in na spletni strani Slovenskega festivala vin, k sodelovanju pa bomo proaktivno povabili tudi mlade vinarje, ki sodelujejo v okviru Slovenskega festivala vin in Vinskega univerzuma iz predhodnih let, imajo svoje kleti oziroma delajo v vinskih kleteh. Zgornja omejitev starosti vinarjev je 35 let.

2.4 Pogoj za sodelovanje je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili projekta.

2.5 Sodelujoči se s sodelovanjem v projektu strinjajo in dovoljujejo, da organizator vse vsebine, ki nastanejo v procesu projekta, uporabi na kakršenkoli način, brez da bi sodelujoči iz tega naslova imel finančne ali drugačne zahtevke do organizatorjev.

2.6 Sodelujoči s sodelovanjem prav tako soglašajo in so seznanjeni s tem, da se njihova imena in fotografije ter opise vin javno objavi in komunicira preko komunikacijskih kanalov organizatorja in partnerja – spletna stran, tiskovine, medijska sporočila, družbeni mediji.

2.7 Stroške, ki so povezani z udeležbo v projektu Lidlov mladi vinar, nosijo sodelujoči sami (stroški prevozov, malic, stroški pridelave in nege vina, stekleničenje, etiketiranje itd). Organizator nosi zgolj stroške tiska morebitnih dodatnih promocijskih materialov (obešanke, plakati itd.).

2.8. S prijavo se udeleženci strinjajo, da bodo zagotovili svojo razpoložljivost za potrebe promocijskih aktivnosti projekta Lidlov mladi vinar (izjave za medije, fotografiranje, ipd). Obenem morajo zagotoviti svojo udeležbo v Lidlovem salonu vin na Slovenskem festivalu vin 17. in 18. novembra 2017.

 1. Potek projekta

3.1 Projekt bo potekal od 30. junija 2017, ko se odprejo prijave, do 17. novembra 2017, ko se bodo najboljša vina predstavila na Slovenskem festivalu vin. Na dogodku bo razglašen tudi absolutni zmagovalec med štirimi finalnimi vini.

3.2 Sodelujoči mladi vinarji se v projektu prijavijo z avtorskimi vini v dveh kategorijah:

 1. mirno rdeče (suho in polsuho) in
 2. mirno belo (polsuho in suho).

Sodelujoči lahko v navedenih kategorijah oddajo vina naslednjih letnikov: 2015 in 2016.

3.3 Vsak sodelujoči mladi vinar lahko prijavi največ eno (1) avtorsko vino v posamezni kategoriji. Skupno lahko na razpis prijavi največ dve (2) vini.

3.4 Sodelujoči vinar mora imeti na zalogi najmanj 1.000 buteljk vina (0,75 l), ki ga prijavlja na razpis. Vino mora biti v buteljkah, opremljeno z lastno etiketo, ki vsebuje vse podatke o vinu skladno s slovensko zakonodajo na področju pridelave in prodaje vin. V primeru uvrstitve med finaliste mora to količino po dogovorjeni ceni dati podjetju LIDL Slovenija na razpolago za prodajo.

3.5 V projektu lahko sodelujejo mladi vinarji iz vinskih kleti, kjer je skupna produkcija vina največ 100.000 steklenic letno.

3.6 Sodelujoči vinarji morajo ob oddaji avtorskih vin v ocenjevanje predložiti tudi ponudbo o odkupni/nabavni ceni posameznega vina (cena na buteljko).

3.7 Za potrebe ocenjevanja vina morajo sodelujoči mladi vinarji oddati 3 buteljke posameznega vina. Obenem mladi vinarji oddajo tudi opis vina na eni tipkani strani (v wordovem dokumentu). Vzorci se bodo predvidoma sprejemali od 13. do 15. septembra 2017, in sicer na sedežu podjetja Lidl Slovenija v Komendi. Natančne datume in ure za oddajo vin za ocenjevanje bodo udeleženim vinarjem sporočeni naknadno.

3.8 Vsi sodelujoči vinarji in njihova vina bodo predstavljena na spletnem mestu (blogu) mladivinar.si. Osnova za pripravo predstavitev bodo oddane predstavitve (življenjepis vinarja in kleti), ki jih vinarji oddajo ob prijavi ter opisi vin, ki jih vinarji oddajo ob oddaji vina.

 1. Ocenjevanje vin

4.1 Vsa ob roku oddana vina bo ocenila ocenjevalna komisija. Ocenjevanje bo predvidoma potekalo v petek, 21. septembra 2017.

4.2. Ocenjevalno komisija za ocenjevanje vin bo sestavljena iz strokovnjakov iz področja vinarstva in vinogradništva in članov Lidl Slovenija.

4.3. Ocenjevanje bo potekalo v obeh kategorijah po 100-točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS). Za ocenjevanje posameznih senzoričnih lastnosti vina se s senzorično analizo določajo parametri po naslednji lestvici:

 • odlično,
 • prav dobro,
 • dobro,
 • zadovoljivo,
 • nezadovoljivo.

Vino, ki je ocenjeno z oceno “nezadovoljivo” za enega ali več parametrov, ne more biti nagrajeno.

4.4 Končna ocena vina bo sestavljena iz končne ocene vina in cene vina, ki jo bo predlagal prijavitelj.

4.5 Strokovna komisija bo razglasila po dva finalista v posamezni kategoriji (rdeče in belo) – skupaj 4 finalna vina, ki bodo prejeli najvišjo končno oceno. Lidl Slovenija bo avtorje finalnih vin o rezultatih ocenjevanja obvestil najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku ocenjevanja.

4.6 S finalisti (dve vini v kategoriji belo in dve vini v kategoriji rdeče) bo podjetje Lidl Slovenija sklenil promocijsko konsignacijsko pogodbo, v kateri bodo natančno opredeljeni pogoji odkupa in prodaje. Finalisti morajo zagotoviti 1.000 buteljk posameznega vina, kar je že pogoj za sodelovanje.

4.7 Finalisti morajo najkasneje do 6. novembra 2017 dostaviti vina za prodajo (na svoje stroške) v centralno skladišče podjetja Lidl Slovenija na naslov Pod lipami 1, 1218 Komenda.

4.8 Lidl Slovenija bo poskrbel za distribucijo in promocijo finalnih vin (izdelava označitve (obešanke) za buteljke, distribucijo v trgovinah Lidla Slovenija, opremo na prodajnem mestu, objavo v letaku in na spletni strani Lidl Slovenija ter prek drugih trženjsko komunikacijskih kanalov).

4.9 Finalna vina bodo na prodajnih policah Lidla Slovenija predvidoma v tednu, ko bo potekal Slovenski festival vin (od četrtka, 16. 11. 2017). Prodaja finalnih vin bo potekala do predvidoma 30. 11. 2017 oz. do prodaje zalog.

4.10 Na Slovenskem festivalu vin bo med štirimi finalisti razglašen absolutni zmagovalec. Datum razglasitve bo petek, 17. 11. 2017.

4.11 Strokovna komisija si pridružuje pravico, da v primeru nedoseganja zahtevanih kriterijev ocenjevanja nagrad ne podeli.

 

 1. Nagrade

5.1 Organizator projekta, podjetje LIDL Slovenija bo podelilo naslednje nagrade:

– avtorjem finalnih vin (po dva v posamezni kategoriji) bo podelilo dvodnevno kotizacijo za razstavljavce (stojnica) na Slovenskem festivalu vin, ki bo potekal 17. in 18. 11. 2017;

– avtorji finalnih vin v posamezni kategoriji (rdeče in belo) bodo deležni odkupa količine vina, prijavljenega na razpis, kar je najmanj 1.000 buteljk);

– absolutni zmagovalec bo kot glavno nagrado prejel možnost izobraževanja v izbrani vinski kleti ali drugi organizaciji/inštitutu v tujini v vrednosti do največ 1.200 EUR. Znesek vključuje izobraževalne vsebine, nastanitev in stroške poti. Natančna vsebina izobraževanja se določi glede na potrebe zmagovalca. Nagrado mora zmagovalec izkoristiti najkasneje do konca leta 2018.

5.2 Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno in sicer najpozneje v roku 5 delovnih dni po razglasitvi rezultatov. Pri tem bosta organizator in partner za potrebe izročitve nagrade nagrajence pozvala k oddaji podrobnejših podatkov za prevzem nagrade.

 

5.3 Organizator in partner bosta nagrajencem posredovala:

 • vprašalnik o osebnih podatkih,
 • obrazec z izjavo o soglašanju s prevzemom nagrade.

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati na naslov Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda ali na elektronski naslov pr@lidl.si najkasneje 5 dni po obvestilu o nagradi.

5.4 Organizator projekta LIDL Slovenija d. o. o. k.d. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom projekta, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi smernicami.

5.5 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5.3, bosta organizator in partner finalistom izročila po dve vabili za Slovenski festival vin, na katerem bodo podeljene nagrade.

5.6 V primeru, da se nagrajenec v roku 3 delovnih dni od vročitve obvestila o prejemu uvrstitvi ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov oz. se ne bo udeležil podelitve nagrad, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v projektu in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

5.7 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.8 Organizator in partner bosta za nagrajence obračunala in plačala morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade, skladno z veljavno zakonodajo. Osnova za obračun dohodnine je vrednost podarjenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.9 Nagrajenci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

5.10. V primeru odpovedi udeležbe v projektu se udeležencem ne povrne morebitnih stroškov, nastalih v povezavi z udeležbo.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Vsi mladi vinarji sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator in partnerji niso odgovorni za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v projektu. Organizator in partnerji so odgovorni samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena.

Prenesi razpis v pdf obliki (97 KB)